Jak víte, čeká nás k 1.1.2021 právní úprava stanovení nároku dovolené změna provedená zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění Zákoník práce. V tomto dokumentu bychom vás rádi seznámili se způsoby řešení, změnami a uvedeme možná úskalí v produktech DC1, DC2. Legislativní verzi budeme posílat v polovině ledna roku 2021. Před aktualizací nové verze je potřeba, aby zpracovávané období bylo lednové (byli jste v lednu 2021 – uzavřený rok 2020) .

 

Aplikování této legislativní úpravy sebou nese kompletní změnu v kartě zaměstnance – sekce „Dovolená“ ZMĚNY BUDOU PODROBNĚJI POPSÁNY v legislativní verzi.

Nově budou přidána pole:

Dovolená nárok za rok v týdnech

Dovolená nárok navýšení v hodinách (zaměstnavatel v podnikatelské sféře může navýšit dovolenou v hodinách)

Dovolená z předchozích let (ve dnech zůstatek z roku 2020 a let předchozích)

Dovolená čerpání z předchozích let

Dovolená proplacená z předchozích let

Dovolené zbývá z předchozích let

 

Stanovení nároku na dovolenou

Úprava stanoví změnu nároku dovolené. Výměra dovolené bude uvedena v počtu týdnů, její výše v hodinách bude odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce náleží nově od 1. 1. 2021 dovolená v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní doby vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Dojde tedy k situaci, kdy nárok na dovolenou nebude v kartě zaměstnance jako doposud v počtu dní (20,25 .. dní) ale nově bude evidován v počtu týdnů (4,5.. ). Následně dojde dle odstavce výše k přepočtu na hodiny.

Tato změna bude provedena pomocí nástroje „Průvodce“, který bude součástí verze. Bude potřeba vaše případná kontrola u nároků, které jsou definovány jinak – jedná se zejména o situace, kdy v současné době máte u zaměstnanců přepočtený nárok dovolené z důvodu kratší pracovní doby (zaměstnanec pracuje např. pouze 3 dny v týdnu, nebo u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, kdy zaměstnanci pracují např. v 11 hodinových směnách.

 

Uvolnění zastupitelé

Nová ustanovení Zákoníku práce ohledně stanovení nároku na dovolenou v hodinách se nevztahuje na Uvolněné členy zastupitelstev. Uvolněný člen zastupitelstva má i nadále nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem.

Zobrazení údajů o dovolené v „Kartě zaměstnance“ pro Uvolněné zastupitele ve dnech namísto hodin bude vázáno na vyplněnou položku v „Kartě zaměstnance“ >> záložka „Zařazení“ pole >> „Smlouva podle“ = 4 (Z.č.128/2000 Sb.-zákon o obcích (např. zastupitelé)).

 

 

Přepočet hodnot v Kartě zaměstnance v sekci Dovolená

Průvodce pro přepočet dovolené bude obsahovat několik kroků, kterými se postupně stanoví nárok na dovolenou v hodinách.

 

  1. Přepočet celkového nekráceného nároku na dovolenou z dnů na týdny
  2. Přepočet celkového nekráceného nároku na dovolenou z týdnů na hodiny dle stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance
  3. Možnost korekce nekráceného nároku na dovolenou v hodinách (např. navýšení o určitý počet hodin dle vnitřních ustanovení organizace)
  4. Přepočet Krácení nároku na dovolenou za nepřítomnost (i když fakticky krácení nároku na dovolenou od roku 2021 je zrušeno) tato položka bude i nadále evidována. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou v období leden na statusu (9-Rodičovská dovolená1.-3.rok, 10-Rodičovská dovolená 4.rok).
  5. Přepočet Krácení po pp (Krácení po skončení pracovního poměru) – jedná se o zaměstnance, kteří mají vyplněný datum konce pracovního poměru a tento by měl končit v průběhu roku 2021. Hodnota v tomto poli slouží pro stanovení předpokládané poměrné části dovolené za kalendářní rok

Z vaší strany bude nutné zkontrolovat přepočítané hodnoty. Průvodce hodnoty sice přepočítá na hodiny automaticky (dle zadaného úvazku zaměstnance), ale zvláštní pozornost bude třeba věnovat zaměstnancům s nerovnoměrně rozvrženou a kratší pracovní dobou.

Průvodce umožní vyexportovat hodnoty ze sekce dovolená do excelu, a upravená data nahrát zpět do DC2.

 

Další případné ruční úpravy můžete provést přímo v kartě zaměstnance v sekci dovolená v polích:

Nárok nekrácený týdny

Nárok nekrácený hodiny

Navýšení hodiny – (kladnou hodnotou nárok zvyšujete, zápornou snižujete)

Pro případně opravy čerpání dovolené v hodinách bude nově přidána mzdová složka 1507 – Dovolená oprava čerpání hodiny.

 

Dovolená běžného roku                                          

Po naplnění položek z průvodce a jejich kontrole dojde ke stanovení předpokládaného nároku na dovolenou pro běžný rok 2021 v hodinách.

 

Dovolená z loňského roku

Právo na dovolenou vzniklé před 1.1.2021, které nebylo vyčerpáno a přejde tak do kalendářního roku 2021, zůstane nadále vyjádřeno jako určitý počet dnů dovolené a bude se takto i po dnech čerpat. Což znamená, že by se nevyčerpaná dovolená z roku 2021 měla jako dosud evidovat a čerpat ve dnech nikoliv v hodinách.

Z tohoto důvodu bude ponecháno stávající pole loňské dovolené v hodinách a v roce 2021 bude nulové. K evidenci loňské dovolené ve dnech bude přidáno nové pole pro dovolenou z předchozích let. Výchozím stavem aplikace legislativní verze nebude pole loňské dovolené v přechodném roce 2021 naplněno.

Protože se objevuje i výklad, že v určitých případech by bylo možné tuto dovolenou převést na hodiny bude součástí průvodce varianta, která přepočítá zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech dle úvazku zaměstnance na hodiny a tato hodnota bude z pole Dovolená z předchozích let (ve dnech) naplněna do pole Dovolená minulý rok.

Tuto úpravu a rozhodnutí, jak naložit s loňskou dovolenou provedete opět pomocí „Průvodce“, který bude součástí verze.

Citace z měsíčníku Demonia 11/2020

Přepočty staré dovolené na hodiny toto přechodné ustanovení neumožňuje, ale domníváme se, že pokud měl zaměstnavatel již před rokem 2021 v KS nebo ve vnitřním předpisu sjednáno čerpání dovolené v hodinách, tak tento postup ničemu nebrání.

Citace z měsíčníku Demonia 12/2020

Dotaz: Podle přechodného ustanovení č. 2 k zákonu 285/2020 Sb. se právo na dovolenou a čerpání této dovolené, na které vzniklo právo před 1. 1. 2021 řídí zněním ZP před 1. 1. 2021. Můžeme zůstatky dovolené ve dnech přepočíst na hodiny?

Odpověď: Podle dostupných výkladů k této problematice skoro všichni autoři uvádí, že „stará dovolená“by se měla čerpat ve dnech a nová v hodinách. Naše stanovisko: Podle § 4a ZP nesmí být odchylná úprava práv nebo povinností nižší nebo vyšší, než stanoví ZP nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K odchylné úpravě může dojít smlouvou nebo vnitřním předpisem. Zde je možné podle našeho názoru se odchýlit, protože nedojde k poškození ani jedné strany pracovněprávního vztahu, když zaměstnanci s pracovní dobou 40 hod. týdně, poskytnete místo 5 dnů dovolené 40 hod. dovolené…

Dovolená z předchozích let

Na základě rozhodnutí z předchozího bodu dojde / nedojde k naplnění nově vzniklých polí pro Dovolenou z předchozích let. Zde se bude evidovat nejen případná loňská dovolená ve dnech pro rok 2021, ale i další nevyčerpané zůstatky před platností této úpravy dále k dočerpání.

 

Zůstatky dovolené

Nově se budou v kartě zaměstnance v sekci dovolená evidovat odděleně zůstatky dovolené:

Zůstatek dovolené z běžného roku v hodinách

Zůstatek dovolené z předchozích let ve dnech

Zůstatek dovolené z minulého roku v hodinách

 

Čerpání dovolené

Čerpání dovolené bude sice v hodinách, ale i nadále platí, že dovolenou lze zásadně čerpat ve dnech, nejméně však v délce jedné poloviny směny.

Pro čerpání dovolené je možné i nadále používat stejná čísla mzdových složek jako doposud. V rámci zadání složek pro čerpání dovolené se nic nemění, platnost a funkcionalita stávajících mzdových složek zůstane zachována.

Program bude po zadání stávajících docházkových složek automaticky čerpat dovolenou v pořadí:

  1. Dovolená z předchozích let
  2. Dovolená loňská v hodinách
  3. Dovolená z běžného roku

 

 

Čerpání dovolené ve svátek

Nově lze čerpat dovolenou v den svátku, má-li na něj zaměstnanec plánovanou směnu, ale pouze v případě, kdy o tuto dovolenou pouze na tento konkrétní den požádá sám zaměstnanec. Tato výjimka platí pouze v případě, že svátek nepřipadl do souvislé doby čerpání dovolené a vztahuje se pouze na výkon práce, které lze dle § 91 odst.4 ZP ve svátek nařídit např. práce v nepřetržitém provozu.

U nepřetržitých provozů jsou zpravidla pro čerpání dovolené ve mzdách používány složky v hodinách a ve dnech, a není nutné pro tyto účely použít jinou složku pouze pro čerpání dovolené v den svátku. Pro zadání čerpání dovolené v režimu od – do, bude pouze pro tyto účely nově vytvořena mzdová složka 1501 -Dovolená ve svátek od-do. Jinak i nadále platí, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené.

 

Standardní sestavy

Ke standardním sestavám dovolené budou přidány nové sestavy, které budou upraveny tak, aby zobrazovaly dovolenou letošní, loňskou, a z předchozích let. Bude se jednat o tyto sestavy:

Seznam čerpání dovolené – včetně běžného měsíce

Seznam čerpání dovolené – minulý měsíc

Seznam čerpání dovolené. v Kč – včetně běžného měsíce

Seznam čerpání dovolené v Kč – minulý měsíce

Přehled čerpání dovolené méně než 4 týdny

Podklad pro krácení dovolené

 

Výplatní pásky a jiné předlohové sestavy (exporty, rekapitulace, mzdový list)

Zobrazení údajů o dovolené v záhlaví výplatní pásky nebude v rámci verze distribuováno, vzhledem k množství úprav dle konkrétních požadavků organizací není toto možné provést automaticky. Taktéž nebudou upraveny ani jiné zákaznické předlohové sestavy.

Aby se maximálně urychlila nutná úprava z naší strany, bude v rámci verze distribuován nástroj „Průvodce“ pro úpravu předlohových sestav. Ten vygeneruje datový opis konfigurace předlohy k zaslání a tento průvodce také umožní případné úpravy nahrát zpět do aplikace DC2.

Pro změnu předlohových sestav je tedy nutné kontaktovat naše obchodní oddělení z důvodu placených úprav na mailové adrese obchod@datacentrum.cz.

 

Generátor sestav

Nová pole k dovolené budou přidána i do generátoru sestav, jejichž pomocí lze vytvořit nové sestavy.

Přesto může vzniknout situace, kdy budete požadovat úpravy ve vašich generátorových sestavách od nás. K tomu bude v rámci verze distribuován nástroj „Průvodce“ pro úpravu generátorových sestav. Ten vygeneruje datový opis konfigurace sestavy k zaslání mailem a tento průvodce také umožní případné úpravy konfigurace nahrát zpět do aplikace DC2.

Pro změnu generátorových sestav je tedy nutné kontaktovat naše obchodní oddělení z důvodu placených úprav na mailové adrese obchod@datacentrum.cz.

 

 

Zákaznické sestavy

Veškeré další jiné zákaznické sestavy jako např. „Rezervy na dovolenou“ nebudou upraveny v rámci verze.

Pro případné změny zákaznických sestav je nutné kontaktovat naše obchodní oddělení z důvodu placených úprav na mailové adrese obchod@datacentrum.cz.

 

Účetní doklad

Pokud účetní doklad obsahuje položku „Rezerv na dovolenou“ její úprava také nebude součástí verze.

Budete-li požadovat úpravy účetního dokladu vzniklé díky této úpravě, kontaktujte naše obchodní oddělení z důvodu placených úprav na mailové adrese obchod@datacentrum.cz.

 

Napojení na externí aplikace

Pokud máte nějaká napojení z našeho mzdového systému, ze kterého se čerpají data o dovolené např. zpět do docházky nebo do dalších externích aplikací a budete si přát jejich úpravu, kontaktujte nás na mailové adrese obchod@datacentrum.cz.