Rozhodnutí valné hromady společnosti DATACENTRUM systems & consulting,a.s. se sídlem Praha 4, Písnická 30/13, 142 00 , IČ: 256 31 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, číslo vložky 5092 ( dále společnost) konané dne 25.10.2017 a výzva akcionářům společnosti k sdělení čísel svých majetkových účtů a k vrácení listinných akcií.

Valná hromada společnosti konaná dne 25.10.2017 schválila změnu podoby akcií na podobu zaknihovanou tak, že 200 ( slovy: dvě stě)  kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, ( slovy: deset tisíc korun českých) , vydaných v listinné podobě, se mění na 200 ( slovy: dvě stě ) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ), vydaných v zaknihované podobě.

Představensto společnosti vyzývá dle § 342 Zákona č. 90/2012 sb. / Zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) / akcionáře společnosti, aby do 28.2.2018 písemně sdělili čísla svých majetkových účtů, na které mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány a to společně se specifikací obchodníka s cennými papíry, účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Představenstvo současně vyzývá akcionáře společnosti, aby do 28.2.2018 vrátili listinné akcie.

V Praze dne 27.11.2017

Kamil Ryšavý

předseda představenstva